Zadania Zarządu Głównego

Do zadań Zarządu Głównego należy między innymi reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu Delegatów oraz obowiązującymi przepisami. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Zarządu Głownego określa paragraf 24 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu Głównego i jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Zarządowi Głównemu oraz w razie potrzeby innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej określa paragraf 29 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównego Sądu Koleżeńskiego

Główny Sąd Koleżeński jest Władzą Naczelną Towarzystwa, powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Towarzystwa. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy między innymi rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej w szczególności w sprawach nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Sądu Koleżeńskiego określa paragraf 33 Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego

  • 1. Łukasz Balcer - Prezes
  • 2. Barbara Aziukiewicz - Wiceprezes
  • 3. Marzena Pietruk-Żytkowska - Wiceprezes
  • 4. Danuta Mikusz-Oslislo - Sekretarz
  • 5. Kinga Kijak - Zastępca Sekretarza
  • 6. Michał Dąbrowski - Skarbnik
  • 7. Grażyna Falana-Wowczko - Członek Prezydium
  • 8. Adam Adamczuk - Członek Zarządu Głównego
  • 9. Zofia Białoszewska-Woźniak - Członek Zarządu Głównego
  • 10. Bożena Gasik - Członek Zarządu Głównego
  • 11. Katarzyna Jasiak - Członek Zarządu Głównego
  • 12. Maria Kobiela - Członek Zarządu Głównego
  • 13. Andrzej Stolarczyk - Członek Zarządu Głównego
  • 14. Ewa Strzeszewska - Członek Zarządu Głównego
  • 15. Anna Studzińska - Członek Zarządu Głównego

  Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

   • 1. Bogna Oleszak - Przewodniczący
   • 2. Marek Olszewski - Wiceprzewodniczący
   • 3. Anna Jaroszewicz - Sekretarz
   • 4. Katarzyna Hirszfeld-Odrowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 5. Andrzej Jachacy - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 6. Eugeniusz Kaczmarek - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 7. Anna Korejwo - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 8. Ryszard Szkudlarek - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 9. Urszula Windys - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

   Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego

    • 1. Aleksandra Fila - Przewodniczący
    • 2. Regina Sądej-Frankiewicz - Zastępca Przewodniczącego
    • 3. Aldona Kmiecińska - Sekretarz
    • 4. Jan Duszczyk - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 5. Monika Gałażewska - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 6. Iwona Ruta - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 7. Bożena Siennicka-Gajecka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 8. Bogumiła Tiece - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 9. Zofia Urbaniak - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 10. Lucyna Wieczorek - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 11. Violetta Zawadzka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego