Zadania Zarządu Głównego

Do zadań Zarządu Głównego należy między innymi reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu Delegatów oraz obowiązującymi przepisami. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Zarządu Głownego określa paragraf 24 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównej Komisji Rewizyjnej

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu Głównego i jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Zarządowi Głównemu oraz w razie potrzeby innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej określa paragraf 29 Statutu Towarzystwa.

Zadania Głównego Sądu Koleżeńskiego

Główny Sąd Koleżeński jest Władzą Naczelną Towarzystwa, powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Towarzystwa. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy między innymi rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej w szczególności w sprawach nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Sądu Koleżeńskiego określa paragraf 33 Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego

  • 1. Łukasz Balcer - Prezes
  • 2. Barbara Aziukiewicz - Wiceprezes
  • 3. Nelly Bieniek - Wiceprezes
  • 4. Danuta Mikusz-Oslislo - Sekretarz
  • 5. Kinga Kijak - Zastępca Sekretarza
  • 6. Michał Dąbrowski - Skarbnik
  • 7. Katarzyna Jasiak - Członek Prezydium
  • 8. Adam Adamczuk - Członek Zarządu Głównego
  • 9. Zofia Białoszewska-Woźniak - Członek Zarządu Głównego
  • 10. Ewa Bieniek - Członek Zarządu Głównego
  • 11. Aleksandra Czechowska - Członek Zarządu Głównego
  • 12. Grażyna Falana-Wowczko - Członek Zarządu Głównego
  • 13. Grażyna Fałek - Członek Zarządu Głównego
  • 14. Katarzyna Hirszfeld-Odrowska - Członek Zarządu Głównego
  • 15. Bogna Oleszak - Członek Zarządu Głównego
  • 16. Marek Olszewski - Członek Zarządu Głównego
  • 17. Anna Studzińska - Członek Zarządu Głównego

  Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

   • 1. Michael Bizuk - Przewodniczący
   • 2. Urszula Windys - Wiceprzewodniczący
   • 3. Grażyna Franke - Sekretarz
   • 4. Klaudia Bernat - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 5. Bożena Gasik - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 6. Joanna Gąsiorowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 7. Anna Jaroszewicz - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 8. Emilia Kowalina - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 9. Marianna Mazurowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 10. Bartosz Misiewicz - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
   • 11. Romualda Piątkowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

   Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego

    • 1. Aleksandra Fila - Przewodniczący
    • 2. Regina Sądej-Frankiewicz - Zastępca Przewodniczącego
    • 3. Aldona Kmiecińska - Sekretarz
    • 4. Małgorzata Aziukiewicz - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 5. Monika Gałażewska - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 6. Jacek Mróz - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 7. Marzena Pietruk-Żytkowska - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 8. Bożena Siennicka-Gajecka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 9. Andrzej Stolarczyk - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 10. Bogumiła Tiece - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 11. Zofia Urbaniak - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 12. Lucyna Wieczorek - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
    • 13. Violetta Zawadzka - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego